Základná umelecká škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

História

Vznik školy v roku 1955 nebol náhodným faktom. Súvisel s ekonomickým a kultúrnym rozvojom Krompách, kde mali bohatú tradíciu známe hudobné telesá, robotnícky spevokol a dychovka.O prvých predpokladoch pre zriadenie hudobnej školy v Krompachoch hovorí Zápisnica napísaná na MNV v Krompachoch zo dňa 20. apríla 1953 ( IV-328.1/1953).

MNV v Krompachoch svojím Výmerom č. 607/1955 zo dňa 22. apríla 1955 zvolal poradu na deň 27. apríla 1955, kde boli pozvaní kompetentní zástupcovia KNV, ONV, MNV a zástupcovia miestnych podnikov. Podľa Zápisnice č. 607/1955 boli prerokované konkrétne smernice pre zriadenie hudobnej školy v Krompachoch.

Zápis a prijímacie skúšky žiakov sa konali v dňoch 20. až 24. septembra 1955 v miestnosti ľudovej knižnice.
O štúdium hudby v Krompachoch bol veľký záujem, o čom svedčí skutočnosť, že na zápis a prijímacie skúšky sa prihlásilo 115 žiakov. Riadne vyučovanie sa začalo 1.októbra 1955. Začali sa vyučovať predmety : prípravná hudobná výchova, hra na husle, klavír a hudobná náuka.
Prví, ktorí začali na škole pôsobiť a vyučovať, boli: Ľudovít Vanous, učiteľ hry na husle, ktorý bol poverený aj funkciou riaditeľa školy a Júlia Ráczová, učiteľka hry na klavír a hudobnej náuky.
Začiatkom januára 1956 sa škola presťahovala do budovy JSŠ (bývalá národná škola), kde jej boli pridelené 3 miestnosti. Keďže záujem žiakov stále stúpal, na školu boli preradené učiteľky z Prešova : Jureková Libuša, učiteľka hry na akordeón a Ružena Kravjanská, učiteľka hry na klavír.
Kladný vplyv na ďalší rozvoj školy malo jej presťahovanie do budovy bývalej meštianskej školy v r.1956, kde pôsobí dodnes. V budove však bolo potrebné učebne a ostatné miestnosti prispôsobiť podmienkam školy. Z dôvodu bola v roku 1957 prevedená generálna oprava v hodnote 134 859,- Kčs a ďalšie opravy v hodnote 40 000,- Kčs.

Prvá hudobná besiedka sa konala 30. januára 1957 v kocertnej sále školy a prvý verejný koncert dňa 28. júna 1957 v miestnej kinosále, kde sa škola prvýkrát predstavila verejnosti. Úspešné vystúpenie malo široký ohlas u obecenstva. Škola si svojou činnosťou získavala čoraz väčší ohlas a záujem o štúdium sa postupne zvyšoval. Na školu sa postupne hlásili aj žiaci z okolitých obcí (Slovinky, Spišské Vlachy, Richnava, Kluknava, Víťaz, Široké). Rozširoval sa počet tried, zavádzali sa ďalšie vyučovacie predmety : hra na gitare, dychové nástroje a súborová hra, pribúdalo a vystriedalo sa niekoľko učiteľov.
V šk. roku 1963/1964 bol zriadený výtvarný odbor pod vedením učiteľky Emílie Garajovej.
K ďalšiemu vylepšeniu priestorovej situácie dochádza v roku 1968, keď uvoľnením bytu riaditeľa školy sa získali 4 učebne.
Po odchode riaditeľa školy Ľudovíta Vanousa do dôchodku v roku 1971 bol funkciou riaditeľa školy poverený Ján Lörinc.
Škola postupne rástla kvalitatívne i kvantitatívne, narastal počet žiakov, učiteľov, boli zriadené detašované triedy v Spišských Vlachoch.
V roku 1972 sa začalo vyučovanie spevu až do roku 1975 z dôvodu odchodu učiteľky M. Perecárovej do Košíc.
Postupne sa vylepšuje materiálno-technické vybavenie, v roku 1976 sa zaviedlo ústredné kúrenie, zakúpili sa hudobné nástroje, učebné pomôcky a didaktická technika.
Sústavne sa zlepšovala kvalifikovanosť učiteľov, v spolupráci s DPaM vzniká mládežnícky dychový orchester pod vedením učiteľa Jozefa Semka.V roku 1997 vznikol tanečný odbor pod vedením učiteľa Ondreja Ondzika, ktorý však ukončil svoju činnosť v šk. roku 1998/1999. Činnosť tohto odboru bola opäť obnovená všk. roku 2004/2005.


Všk. roku 1999/2000 bol zriadený literárno-dramatický odbor pod vedením učiteľa Jaroslava Mnícha, ktorý však po roku svojej činnosti zanikol zôvodu odchodu učiteľa.
V šk. roku 1998/1999 bol zriadený spevácky odbor pod vedením učiteľky Mgr. Anny Marušinovej.
Od 1. januára 2003 škola získala právnu subjektivitu. Na základe výberového konania do funkcie riaditeľa školy bol menovaný Ján Lörinc a do funkcie zástupcu riaditeľa školy bola menovaná Jarmila Ondášová.
V jubilejnom roku sa v škole vyučuje v troch odboroch: výtvarnom, tanečnom a v hudobnom v predmetoch klavír, keyboard, husle, gitara, akordeón, dychové nástroje a spev.Okrem individuálneho vyučovania pôsobí aj ľudová hudba pod vedením Samuela Pavlíka, akordeónové súbory pod vedením učiteľky Márie Pavlikovej a Jarmily Ondášovej, zborový spev pod vedením učiteliek Mgr. Anny Marušinovej, Ondreja Nehilu a Mgr.Marty Blaščákovej, komorné zoskúpenia pod vedením učiteľa Jána Lörinca, Vlasty Postřimovskej, Mgr. Viliama Gregu a štvorručné hry na klavíri pod vedenim učiteľov klavírneho odboru.
Základná umelecká škola vychovala 1166 absolventov školy, z ktorých mnohí sú dnes profesionálni hudobníci, absolventi VŠMU, absolventi Konzervatória – učitelia základných umeleckých škôl, ale aj množstvo nadšených amatérov, ktorí našli uplatnenie v rôznych súboroch záujmovej činnosti. Žiaci hudobného, výtvarného a tanečného odboru predvádzali a predvádzajú výsledky svojej práce na verejných podujatiach a súťažiach. Škola každoročne usporadúva v priemere 3 hudobné besiedky, 5 až 8 verejných koncertov a výstavy prác žiakov výtvarného odboru a rôzne vystúpenia v rámci mesta a okolia.

Základná umelecká škola v Krompachoch okrem priamej výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov značnou mierou prispieva k šíreniu kultúry nielen v meste Krompachy, ale aj jeho širokom okolí.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky