Základná umelecká škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Správa o vých.vzde.činnosti

Dokumenty


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej  školy v Krompachoch
za školský rok 2009-2010

 Jarmila Ondášová, riaditeľka školy
 Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy

Telefón :053/447 2061     fax :053/447 2061   e-mail : zus@zuskrompachy.sk
Webová stránka školy : www.zuskrompachy.sk


Počet žiakov ku 15.9.2009 457  HO - 218                                                                                                                                                                                                 
                                                        VO
172
                                                         TO
67
Počet žiakov ku 30.6.2009
420 HO  219
                                                        VO
171
                                                        TO
30

Zamestnanci školy :25 pedagogickí zamestnanci
                               2 nepedagogickí zamestnanci

Riaditeľka Jarmila Ondášová
Zástupkyňa
Jana Dzurová  

Hudobný odbor:
Klavírne oddelenie
Jozef Salanci (vedúci PK), Jana Dzurová,  Anna Horváthová, Júlia Milčáková , Veronika Dzurová, Jana  Blaščáková  , Mgr.Peter Sabol , Peter Pavlík
Husľové oddelenie
Samuel Pavlík  ( vedúci PK),Magdaléna Rothmajerová, Jana Dzurová ml.
Akordeónové oddelenie
Mária Pavlíková (vedúca PK), Jarmila Ondášová
Dychové oddelenie
Ján Lörinc
Spevácke oddelenie
Ondrej Nehila , Mária Šimonovičová začínajúci pedagóg
Gitarové oddelenie
Mgr.Viliam Grega (vedúci PK), Zlatica Huttmanová
Hudobná náuka
Mgr. Magdaléna Rybárová, Mgr. Marta Blaščáková

Výtvarný odbor:
Mgr. Darina Dzurilová ( vedúca PK), Mgr. Viliam Švirk, Mgr. Miroslava Bandžuchová, Bc.  Vladimíra Schutzová

Tanečný odbor:
Forrai Adela
do 7.9.2009, Miloš Lučka zastupovanie, Marián Ferík zastupovanie od 16.12.2009 do 31.3.2010, Marek Hojstrič od 16.12.2009
Nepedagogickí zamestnanci :
Alena Ivančová
administratívna pracovníčka,
Mária Čečotová
upratovačka

4 pedagógovia nespĺňali kvalifikačné predpoklady
študujúci  3 za účelom splnenia kvalifikácie

Začínajúci pedagogický zamestnanec : 1 Mária Šimonovičová - spev

Pedagóg   absolvujúci priebežné vzdelávanie : 1 PVPZ Jana Dzurová zástupkyňa školy
Kontrahujúci žiaci:  Romana Puhallová
spev 3-4-roč. uč. Nehila
                                 Martin Hvizoš
husle 3-4/II st. uč. Pavlík
                                 Michaela Bekešová
husle 3-4/IIst. uč. Pavlík
                                 Marek Jenča
gitara -1-2 roč.   uč. Lörinc
Prehľad o súťažiach

Hnúšťanský akord 1miesto v kategórii v kole získalo družstvo  Mária Hedvigová, Tatiana Pavlíková, Mária Kosturáková,
2 miesto v kategórii získalo družstvo
Dominika Ondášová, Nikola Rabatinová, Mária Slovinská,
2 miesto vórii získalo družstvo
Dáša Uhrínová, Peter Zavada, Ján Richnavský
Hnúšťanský akord
2 miesto v kole v kategórii získalo družstvo - Mária Hedvigová, Tatiana Pavlíková, Mária Kosturáková,

Súťažná prehliadka v ľudových aých piesní východoslovenského regiónu- zlaté pásmo v kategórii  - Klára Krokusová, Strieborné pásmo vórií
Viktória Čurillová

III. ročník Východoslovenskej súťažnej prehliadky v na keyboard
strieborné pásmo v Kategórií Marek Kosturák, bronzové pásmo v kategórii Lucia Harmanová

Celoslovenská súťaž vólovom speve P.Dvorského -  bronzové pásmo v kategórií
Klára Krokusová

6.ročník festivalu komornej hudby „Gelnický Kľuč“
strieborné pásmo A2 kategória- Komorné septeto Lesia Čurillová, Lenka Hradiská, Peter Kačmár, Samuel Sedmák,Paulína Pustelníková,Júlia Ilčinová , strieborné pásmo A1 kategória  - Husľové trio Klára Krokusová, Eduard Krokus, Barbora Vargová   
                                                     
IX. medzinárodný festival akordeónistov EUROMUSETTE
 strieborné pásmo Tomáš Dragošek

Výtvarný odbor:
Naše Mesto
1. miesto Radovan  Garančovský, Ema Pokrivčáková, 2 miesto Viktória Rendošová, Katarína Hojdová, Ema Kočišová, Kristína Trávničková,  3 miesto Ľuba Gyimotiová, Nikola Mikulová, Klaudia Klapáčová

Spiš váciach detí
hlavné ceny Radovan Garančovský, Ema Galušková, Ema  Kočišová

Konkurz na samostatnú výstavu v vyhrala
Petronela Hovancová

Medzinárodná výtvarná súťaž -Shankars internacional childrens competition India
 1 zlatá medaila Radovan Garančovský, 2 strieborné medaily Katarína Hojdová, Lenka Vanacká,   7 ocenení Kristína Trávničková, Klaudia Klapáčová, Sofia Merčáková, Jana Tondrová, Viktória Rendošová, Lucia Galušková,  Nikola Mikulová


Žiaci prijatí na ďalšie štúdium umeleckého zamerania:
Mária Lovasová
Konzervatórium Košice spev
Simona Švačová- Stredna pedagogická škola
Levoča
Nikola Tomašovová
Stredná pedagogická škola Levoča

Jana Kántorová
PdF Prešov  Vv
Miroslava Dutková
PdF Prešov Vv
Jana Pavolová
Stredná pedagogická škola Levoča
Natália Michalková
Stredná pedagogická škola Levoča
Katarína Bobková
Stredná priemyselná škola drevárska SNV
Jozef Kedjuch
Stredná priemyselná škola drevárska SNV
Adriana Smiková
Stredná odevná škola Trenčín

Koncerty, výstavy, vystúpenia všk. roku 2009/10
14.9.2009
Krompašský jarmok- vernisáž
Promenádny koncert
- MsÚ
slávnostné  zasadnutie
23.10.2009
mesiac úcty kším Kolinovce
12.11.2009
koncert venovaný prehliadke tvorby B. Urbanca
19.11.2009
Verejný koncert
24.11.2009
Program jubilantom Krompachy  MsÚ
18.12.2009
Spoločný vianočný koncert sáziom v MKS Krompachy
18.12.2009
Výchovný koncert pre ZŠ
18.12.2009
Výchovný koncert pre Gymnázium  v
21.12.2009
Vianočný koncert koncertná sála ZUŠ
22.12.2009
Vianočný program Kovohuty Krompachy
6.1.2010
Novoročný koncert rím. kat. kostol v Richnave  
10.1.2010
Novoročný koncert rím. kat. kostol v Krompachoch  
17.1.2010
Vystúpenie žiakov v Madaras Sp. Nová Ves
4.2.2010
Oceňovanie najlepších športovcov okresu SNV, Gelnica Plejsy Krompachy
4.3.2010
Spoločný koncert základných umeleckých škôl Krompachy, Gelnica, Sp. Podhradie
25.3.2010
Verejný koncert
26.3.2010
Triedny koncert  - J. Dzurová, J. Blaščáková, M. Šimonovičová
28.4.2010
Program na výročnej schôdzi Klub dôchodcov
9.5.2010
Program ku dňu matiek  - Kolinovce
14.5.2010
Verejný koncert
22.5.2010
Koncert pri príležitosti stavania májov v Richnave
28.5.2010
Gelnica prehliadka komornej hry
29.5.2010
Program ku otvoreniu multifunkčného ihriska v
7.6.2010
Absolventský koncert
8.6.2010
Kultúrny program jubilantom MsÚ
25.6.2010
Dni mesta Spišské Vlachy


Pri ZUŠ dlhoročne pôsobí Združenie rodičov aľov školy (ZRPŠ) a  školy. Do rodičovského združenia sú volení zástupcovia rodičov žiakov, študujúcich na ZUŠ.
Zvolení zástupcovia ZR:
Predseda: Ing. Vladimír Lizák
Pokladník: Alena Ivančová
Členovia: Mária Krokusová
 Ing. Śtefan Ondáš
  Mgr. Zlatica Kožárová
 Ing. Ján Znanec
 Branislav Hamrák

Rodičovské združenie je pomocným orgánom školy, finančne podporuje rôzne podujatia, ktoré organizuje škola (koncerty, projekty školy), umožňuje deťom a pedagógom zúčastniť sa na súťažiach (účastnícke poplatky, cestovné výdavky, a výstavách, koncertoch mimo školy, pomáha zabezpečovať didaktické pomôcky, technický materiál, rodičia aktívne spolupracujú aájajú sa do rôznych opráv aúprav véry školy, organizuje sviatok „Deň učiteľov“.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a záujmy miestnej samosprávy aáujmy rodičov,  pedagogických zamestnancov aďalších zamestnancov školy ažiakov v výchovy aávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
Rada školy :
a ) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa  školy
              b ) navrhuje alebo sa vyjadruje kávrhu na odvolanie riaditeľa školy, pričom takýto návrh  
c ) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam                           
     uvedeným v  zákone NR SR č. 596 /2003 Zb. a to najmä :
k návrhu na počty prijímaných žiakov a kritériám podľa ktorých  sú žiaci na školu prijímaní
kŠkolskému vzdelávaciemu programu
k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov aí, na  úpravu  
                 včebných plánoch a v vyučovaných voliteľných predmetov a    
                 predpokladaných  počtov žiakov výchto predmetoch
      výchovno-vzdelávacieho procesu
 k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy
 k návrhu rozpočtu
 k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy
Rada školy sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa (vydanej organizáciou UNESCO) a  oávach dieťaťa v školy. Rada školy sa schádza podľa potreby,  najmenej však štyrikrát ročne.

Rada školy pozostáva zo 7 členov:
predseda: Ing.Vladimír Lizák
členovia: Anna Horváthová
               Samuel Pavlík
               Mgr.Tatiana Znancová
               Mgr.Jozef Valek  
               Alena Ivančová
               Ing.Ján Ivančo

 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno vzdelávacej činnosti školy:

Rozpočet školy na rok 2009 na základe pridelenia finančných prostriedkov Mestom Krompachy:

Bežné príjmy:                              225  626 €
Vlastné príjmy:                              12  136 €
Kapitálové príjmy                           13  690 €
Príjmy spolu:                                251 452 €
            
z mzdy:                  143  742 €
odvody                             49  670 €
tovary, služby                  44  332 €                                             
kapitálové                        13  690 €
výdavky spolu                251  434 € (18  € prevedené zriaďovateľovi)


Príspevky na čiastočnú úhradu  nákladov spojených so štúdiom  od rodičov sú vúlade s § 33a odst.5-7 zákona 596/2003 a Školského zákona 245/2008 §9 odst. 4-6 stanovené takto:

Hudobný odbor : Prípravný ročník
skupinové vyučovanie:        1,99 € mesačne
                             Individuálne vyučovanie hud. nástroja:            3,98 € mesačne   
                             Druhý nástroj :                                                  1,99 € mesačne                                                   
Výtvarný odbor:  Skupinové vyučovanie                                          1,99 €  mesačne
Tanečný  odbor: Skupinové vyučovanie:                                          1,99 € mesačne


   
 Jarmila Ondášová, riaditeľka školy
 Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy

Telefón :053/447 2061     fax :053/447 2061   e-mail : zus@zuskrompachy.sk
Webová stránka školy : www.zuskrompachy.sk


   

V dňa 30.6.2010                                            Jarmila Ondášová,                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                              riaditeľka školy

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky